Corporate Advisory & Commercial

Våra tjänster omfattar alla affärs- och företagsjuridiska delområden, inklusive strategisk rådgivning och allmän företagsrådgivning för privata och offentliga företag. Vi hjälper våra klienter i dagliga affärsjuridiska frågor samt – i samråd med respektive verksamhetsgrupp – i arbetsrättsliga och fastighetsrättsliga frågor. Vårt team har djupgående erfarenhet av åtskilliga komplexa juridiska frågor från våra klienters affärsverksamheters alla faser och eftersträvar alltid att tillhandahålla affärsinriktad rådgivning kombinerad med högkvalitativ juridisk expertis.

Corporate Advisory & Commercial

Våra tjänster omfattar:

  • Rådgivning av styrelser och företagsledningen gällande styrelseansvar, intressekonflikter, riskhantering och andra ledarskapsfrågor.
  • Agerande som ordförande vid bolagsstämmor, uppgörande av aktieägaravtal, optimering av kapitalstruktur och strategier för försvar av övertagande
  • Rådgivning gällande finansiering, inklusive förvärvs-, fastighets-, export-, företags-, shipping- och annan lånefinansiering
  • Rådgivning gällande värdepapperisering, obligationer, leasing samt factoring
  • Rådgivning av styrelser och företagsledningen gällande styrelseansvar, intressekonflikter, riskhantering och andra ledarskapsfrågor.
  • Agerande som ordförande vid bolagsstämmor, uppgörande av aktieägaravtal, optimering av kapitalstruktur och strategier för försvar av övertagande

Kontaktpersoner

Risto Ojantakanen
Risto Ojantakanen
Senior Partner

Risto har omfattande erfarenhet av fusioner och förvärv (M&A) samt allmänna bolagsrättsligafrågor. Han agerar också som skiljeman i bolags- och handelsrättsliga tvister. Därtill omfattar hans expertis energi-, försäkrings- och insolvensrätt. Hans verksamhet omfattar rådgivning till styrelser, inklusive agerande som ordförande vid bolagsstämmor. Under sina mer än 35 verksamma år har Risto arbetat med både inhemska och gränsöverskridande transaktioner i Europa, Asien och Nordamerika.

Andrei Aganimov
Andrei Aganimov
Managing Partner

Andrei är specialiserad på bank- och finansieringsfrågor samt företagsförvärv. Han har omfattande erfarenhet av att agera både för finansiella institutioner samt för företag och investerare i frågor om företagsfinansiering, strukturerad finansiering, projektfinansiering, förvärvsfinansiering, företagsrekonstruktion och fartygsfinansiering. Innan Andrei kom till I&O Partners var han under flera år delägare och ansvarig för finansieringsverksamheten på Borenius Advokatbyrå, där hans uppgifter omfattade alla aspekter av bank- och företagsfinansiering. Innan detta arbetade han på Nordea Bank i tio år, med huvudsaklig inriktning på strukturerad finansiering samt fartygsfinansiering. Andrei har varit högt rankad i alla större juridiska rankningar under ett flertal år.

Leif Itäinen
Leif Itäinen
Partner

Leif har omfattande erfarenhet av företagssanerings- och insolvensrättsliga frågor, allmänna bolagsrättsliga frågor, fusioner och förvärv (M&A), processföring och tvistlösning samt fastighets-, bygg- och sjörätt. Han har agerat som förvaltare i ett flertal konkurs- och saneringsförfaranden. Leif erbjuder även rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag i frågor om familje- och kvarlåtenskapsrätt samt privat förmögenhetsförvaltning.

What we’ve done so far

See our latest references. You can find more of our references here.

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.