Allmänna villkor

I&O Partners Advokatbyrå Ab – Allmänna villkor (2022)

I&O Partners Advokatbyrå Ab (”I&O” eller ”byrå”) är en advokatbyrå som övervakas av Finlands Advokatförbund. Vägledande regler och bestämmelser som fastställts av Finlands Advokatförbund är bindande för alla medlemmar av Finlands Advokatförbund och vi följer god advokatsed i all vår verksamhet. Utöver de vägledande reglerna gäller dessa allmänna villkor för alla tjänster som vårt företag tillhandahåller och de har företräde framför andra allmänna villkor som tillhandahålls av klienten. Genom att ge ett uppdrag till I&O anses klienten ha accepterat dessa villkor som bindande om inte annat överenskommits skriftligt i uppdragsbrevet.

 1. Uppdragets omfattning

  1.1 I regel avtalas uppdragets omfattning i ett separat uppdragsbrev då uppdraget påbörjas. Uppdragets omfattning kan ändras under den tid som uppdraget utförs och uppdragsbrevet kompletteras vid behov.

  1.2 Klienten ger uppdraget till I&O och inte till någon enskild individ och I&O:s delägare, jurister och andra personer anställda på byrån är inte personligt ansvariga gentemot klienten om inte annat följer av tvingande lagstiftning.
 1. Utförande av uppdraget

  2.1 För varje uppdrag utnämner vi en ansvarig delägare som bestämmer vilka andra jurister, assistenter och andra experter som ska arbeta med uppdraget i enlighet med de resurser och den expertis som krävs för att sköta uppdraget på basis av vad som kommits överens om med klienten gällande ifrågavarande uppdrag. För att utföra uppdraget på ett kostnadseffektivt sätt som motsvarar klientens behov på bästa sätt kan vi göra ändringar i den ursprungliga sammansättningen under uppdragets gång antingen genom att ersätta de personer som sköter uppdraget eller genom att ta med byråns andra jurister. Väsentliga ändringar till den ursprungliga sammansättningen meddelas klienten.
 1. Arvoden, utgifter och kostnader

  3.1 Våra arvoden följer Finlands Advokatförbunds bestämmelser och vägledande regler, och om inget annat avtalats, är våra arvoden baserade på våra för tillfället gällande priser. Våra arvoden bestäms vanligtvis baserat på (i) nedlagd tid, (ii) den expertis och erfarenhet som krävts av deltagande jurister, (iii) uppdragets ekonomiska värde, (iv) (eventuella) risker och ansvar som anknyter till uppdraget (v) hur brådskande uppdraget är samt (vi) uppnått resultat.

  3.2 På begäran kan vi inför uppdraget ge en arvodesuppskattning och beroende på uppdragets natur kan vi komma överens om ett arvodestak eller annat arvodesarrangemang samt regelbundet informera om det upparbetade arvodet. Arvodesuppskattningar är riktgivande och icke bindande såvida annat inte överenskommits skriftligt. Arvodesuppskattningar är baserade på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår uppskattning när uppdragets omfattning eller andra omständigheter förändras.

  3.3 Kostnadsersättningar för bland annat kurir-, myndighets- och registreringsavgifter, resekostnader och andra ersättningar som externa tjänsteleverantörer fakturerar debiteras separat. För betydande kostnader kan vi begära en förskottsbetalning från klienten för att täcka dessa kostnader eller ordna så att tjänsteleverantören fakturerar kostnaderna direkt av vår klient.

  3.4 Alla priser och kostnader anges exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt (moms) läggs till på fakturan i enlighet med gällande skattelagstiftning.  För konsumentkunder anger vi priser med mervärdesskatt. Vi förbehåller oss rätten att göra årliga justeringar av våra timpriser och kontorsavgifter utan separat meddelande.
 1. Fakturor och betalning

  4.1 Vi fakturerar månadsvis om inte annat avtalats. Fakturans betalningstid är 14 dagar netto. För försenade betalningar debiteras dröjsmålsränta enligt gällande lag från fakturans förfallodag till betalningsdagen.

  4.2 Ifall fakturan inte har betalats i tid förbehåller vi oss rätten att avstå från uppdraget samt att representera klienten i enlighet med Finlands Advokatförbunds bestämmelser och vägledande regler. Arvoden, kostnader och utgifter som uppkommit i samband med det arbete som utförts fram till uppsägningsdatumet faktureras i sin helhet.

  4.3 Villkoren i klientens eventuella rättsskyddsförsäkring påverkar inte vårt arvode eller fakturering och vi förbehåller oss rätten att fakturera för vårt utförda arbete (inkl. kostnader och utgifter) i sin helhet oberoende av villkoren i klientens rättsskyddsförsäkring.

  4.4 Under vissa omständigheter kan vi begära en förskottsbetalning innan vi påbörjar arbetet. Förskottet används för att täcka framtida fakturor. Det totala arvodet kan vara mer eller mindre än arvodesförskottet. I de fall ett förskott har gjorts dras förskottet av från den sista fakturan.
 1. Identifiering av klienten och utredningsskyldighet

  5.1 I samband med mottagandet av uppdraget och innan vi påbörjar arbetet är vi skyldiga att utreda klientens identitet och ägarförhållanden, anskaffa uppgifter om arten och syftet av ärendet samt bekräfta ursprunget av klientens tillgångar. På grund av detta kan vi komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende klienten eller en person som handlar för klientens räkning. Ifall klienten är en juridisk person kan vi komma att be om information beträffande den juridiska personens förmånstagare samt dokumentation gällande ursprunget av klientens tillgångar. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor.

  5.2 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till myndigheter som utreder sådant. I dessa situationer är vi förhindrade enligt lag att underrätta klienten om att misstankar föreligger samt att anmälan gjorts eller kommer att göras.

  5.3 Vi ansvarar inte för klientens eventuella direkta eller indirekta förluster eller skador som beror på vår skyldighet att följa tvingande lagstiftning i vår verksamhet (såsom vi förstår våra skyldigheter).

  5.4 I vissa fall kan vi vara skyldiga att ge information om klientens momsnummer och värdet på de tjänster vi tillhandahållit klienten till skattemyndigheterna.
 1. Intressekonflikt

  6.1 Det kan hända att vi är förhindrade att sköta en klients uppdrag ifall det finns en intressekonflikt med en annan klient. Innan inledandet av ett nytt uppdrag genomför vi en jävskontroll enligt Finlands Advokatförbunds vägledande regler för att försäkra oss om att det inte finns någon intressekonflikt.

  6.2 Vår byrå representerar ett flertal företag och privatpersoner och det är inte uteslutet att byråns andra klienter eller nya klienter kan komma att försöka säkra eller skydda intressen som är direkt eller indirekt i strid med vår klients intressen. Om inte annat överenskommits kan vår byrå i framtiden fortsätta att representera våra befintliga klienter eller ta emot nya klienter för att representera dem i vilket som helst ärende som inte väsentligen relaterar till vårt arbete i något tidigare uppdrag. Utan klientens skriftliga samtycke tar vi emellertid inte emot ett nytt uppdrag som har en betydande överlappning med ett befintligt uppdrag och som skulle strida mot klientens intresse i det ifrågavarande uppdraget eller om vi har tillgång till sådan konfidentiell information som skulle vara relevant för det nya uppdraget.

  6.3 Om vi på grund av omständigheter som framkommer senare är jäviga att agera på uppdrag av en klient i ett befintligt eller framtida ärende, åtar vi oss att meddela klienten utan dröjsmål och samt lösa frågan i enlighet med Finlands Advokatförbunds vägledande regler med tanke på klienternas bästa.
 1. Kommunikation

  7.1 Om vi inte har fått andra instruktioner kommunicerar vi med våra klienter och andra parter på de sätt som vi anser lämpliga, inklusive e-post och andra elektroniska kommunikationsmedel via internet, och med sådana personer som vi skäligen antar att klienten har befullmäktigat för ifrågavarande ändamål. Trots att vi i all elektronisk kommunikation följer lämplig noggrannhet gällande dataskydd, kan elektronisk kommunikation innebära risker som vi inte kan ta ansvar för. Ifall klienten föredrar ett visst kommunikationsmedel, vänligen informera uppdragets ansvarsperson om det.

  7.2 Våra virus- och spamfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Vi ber därför klienter att följa upp viktig e-post till oss genom andra kommunikationsmedel.
 1. Insiderinformation och reglering

  8.1 Gällande uppdrag där objektet är ett börsnoterat företag upprättar och upprätthåller vi på klientens begäran insiderförteckningar enligt direktivet om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (2003/6/EG) och/eller andra tillämpliga lagar och bestämmelser i enlighet med klientens krav. Kopior av insiderförteckningen gällande uppdraget tillhandahålls på begäran. Vi behåller insiderförteckningar fem (5) år efter att ärendets insiderstatus upphört. Vi förväntar oss att våra klienter meddelar oss omedelbart ifall projektet behandlas som ett insiderprojekt inom klientens organisation.
 1. Sekretess

  9.1 I enlighet med lagen och Finlands Advokatförbunds vägledande regler är vi skyldiga att hålla den information som klienten lämnat till oss konfidentiell. Vi skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med Finlands Advokatförbunds bestämmelser och vägledande regler den konfidentiella information som getts till oss, såvida vi inte undantagsvis är skyldiga att enligt lag lämna ut information. På motsvarande sätt kan vi inte lämna ut information till en klient ifall informationen lämnats till oss av en annan klient, även om den informationen skulle vara avgörande för skötandet av ett visst ärende.
 1. Publicitet

  10.1 När det gäller transaktioner och andra liknande uppdrag kan vi efter att ärendet blivit allmänt känt offentliggöra vårt deltagande som representant för klienten i ifrågavarande uppdrag i vårt markandsföringsmaterial eller på våra hemsidor, såvida klienten inte särskilt begärt oss att avstå från att offentliggöra vår medverkan. Informationen vi publicerar kommer endast innehålla uppgifter som är allmänt kända.
 1. Immateriella rättigheter

  11.1 All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat vi genererat för klienters räkning tillhör enbart oss, men klienter har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av oss användas för marknadsföringsändamål eller andra ändamål.
 1. Användning av personuppgifter

  12.1 När vi agerar på uppdrag av en klient samlar vi in ​​och behandlar klientens, företagsklientens representanters och andra individers personuppgifter som krävs för att sköta uppdraget. Behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med dataskyddslagstiftningens principer och endast i den utsträckning det är nödvändigt. Gällande vår behandling av personuppgifter, grunderna till den och annan behandlingsrelaterad information som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, inklusive utövandet av de registrerades rättigheter, hänvisar vi till vår dataskyddspolicy.
 1. Förvaring av dokument

  13.1 När ett uppdrag slutförts kommer vi att i (10) tio år förvara (eller komma överens om förvaring hos tredje man) allt relevant material gällande uppdraget i fysisk eller elektronisk form. Efter tidsperioden på tio (10) år förbehåller vi oss rätten att förstöra materialet utan skilt meddelade. Om klienten vill ha kopior av det förvarade materialet kan kostnaderna för kopiering och annat relaterat administrativt arbete debiteras av klienten.
 1. Rådgivning

  14.1 Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda fallet och baserar sig på de fakta som presenterats för oss och de instruktioner vi fått samt det rådande rättsliga läget då rådgivningen gavs. Andra än våra klienter har inte rätt att förlita sig på rådgivningen och klienten får inte använda den i något annat ärende eller använda den för något annat ändamål än för det avtalade uppdraget. Vår rådgivning omfattar endast juridiska frågor gällande det avtalade uppdraget, med undantag av skattefrågor. Ifall vi uttrycker synpunkter i andra frågor än juridiska tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa därav. Vår rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall.

  14.2 Vår rådgivning är begränsad till juridisk rådgivning om rättsläget i Finland. Baserat på vår erfarenhet av andra jurisdiktioners lagstiftning kan vi komma att uttrycka generella uppfattningar om lagstiftningen i andra jurisdiktioner, men detta utgör dock inte juridisk rådgivning och klienten har inte rätt att förlita sig på dessa uppfattningar. Vi hjälper gärna våra klienter att hitta lämpliga utländska juridiska rådgivare.
 1. Ansvarsbegränsning

  15.1 Vår byrås (och dess delägares och byråns andra anställdas sammanlagda) maximumansvar är i samband med fel eller försummelse som orsakats i vår verksamhet alltid begränsat till klientens (eller klienternas, om uppdraget skötts åt flera klienter) direkta ekonomiska förluster och tre gånger det totala arvodet som vi debiterat i samband med uppdraget, men dock högst en miljon euro om inte annat följer av tvingade lagstiftning. Begränsningen gäller också flera skador orsakade av samma eller liknande handlingar eller försummelser oavsett när skadan eller förlusten inträffat eller uppkommit. Vi har rätt att sänka det ovanstående maximumansvaret för ett visst delområde av uppdraget.

  15.2 Vårt ansvar ska minskas med det belopp som klienten kan erhålla ur en försäkring eller enligt ett avtal eller annan garanti som kompensation som klienten är en part eller förmånstagare till.

  15.3 Vi ansvarar inte under några omständigheter för indirekta skador eller förluster och inte heller för skador som drabbar tredje man. Vi ansvarar inte heller för skada som har orsakats av att klienten använt vår rådgivning eller dokument i något annat sammanhang eller för något annat syfte än det syfte för vilket de tillhandahölls.

  15.4 Ansvarsbegränsningar enligt denna punkt 15 och dessa allmänna villkor eller skilda avtal gäller i alla avseenden till förmån för byrån samt byråns nuvarande och tidigare delägare, jurister och andra anställda.

  15.5 Ifall klienten har accepterat en annan rådgivares ansvarsbegränsning eller en annan rådgivares ansvar har uteslutits helt ska vårt totala ansvar sänkas med den summa som vi skulle ha kunnat få som ersättning av den andra rådgivaren ifall dennes ansvar gentemot klienten inte hade begränsats eller uteslutits helt.

  15.6 Ifall vi på klientens begäran godkänner att tredje man kan förlita sig på rådgivning som lämnats av oss eller resultaten av vårt arbete ska detta inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar på ett för oss ofördelaktigt sätt och vi ska endast vara ansvariga gentemot sådan tredje man i den utsträckning som vi skulle vara ansvariga gentemot klienten. Alla belopp som betalas till tredje man till följd av detta ansvar ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar gentemot klienten och vice versa. Det uppstår inte under några omständigheter något klientförhållande mellan oss och sådan tredje man. Det föregående gäller också ifall vi på klientens begäran förser tredje man med intyg, uttalanden eller liknande.

  15.7 Utöver den obligatoriska ansvarsförsäkring som fordras av Finlands Advokatförbund har vår byrå en skild ansvarsförsäkring. Vårt ansvar för de tjänster vi erbjuder är begränsat enligt vad som bestäms i dessa allmänna villkor oavsett villkoren i vår ansvarsförsäkring.
 1. Andra rådgivare

  16.1 Ifall vi för en klients räkning instruerar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare ska dessa rådgivare anses vara oberoende av oss. Vi tar inte under några omständigheter något ansvar för att ha rekommenderat dem eller för deras tjänster eller råd som de ger och inte heller för deras offerter, arvodesuppskattningar eller debiterade arvoden. Varje fullmakt att instruera en rådgivare för klientens räkning anses också innehålla behörighet att acceptera en ansvarsbegränsning för klientens räkning.
 1. Reklamationer

  17.1 I alla uppdrag strävar vi efter att tillhandahålla tjänster som uppfyller klientens förväntningar och vi tar gärna emot feedback för att förbättra vår kundservice. Ifall klienten likväl är missnöjd med våra tjänster och vill framföra ett klagomål angående tjänsten ska klienten underrätta den ansvariga delägaren om saken inom rimlig tid och senast tre (3) månader efter att de omständigheter som ligger till grund för missnöjet eller klagomålet blev kända efter att klienten gjort rimliga efterforskningar. Klagomål angående arvodet kan alltid hänskjutas till Finlands Advokatförbunds styrelse.

  17.2 Ifall klientens krav baserar sig på ett krav som tredje man eller en myndighet framfört gentemot klienten har vi rätt att för klientens räkning bemöta och förlika kravet, förutsatt att klienten befrias från det ansvar som sådan tredje man krävt. Ifall klienten ingår förlikning, en kompromiss eller på annat sätt vidtar åtgärder angående kravet utan vårt skriftliga samtycke är vi inte ansvariga för kravet.

  17.3 Ifall klienten har rätt till ersättning av oss eller vårt försäkringbolag med anledning av ett krav är klienten skyldig att som villkor för utbetalningen överföra rätten till regress mot tredje man till oss eller vårt försäkringsbolag.
 1. Uppsägning av uppdraget

  18.1 Uppdraget avslutas då vi har utfört de åtgärder som klienten begärt i samband med uppdraget eller, ifall det gäller ett fortsatt uppdrag, då vi inte har fått några uppgifter från klienten inom 12 månader efter den senaste åtgärden. I sådana fall anser vi att uppdraget har avslutats vid slutförandet av den senaste åtgärden och vi anser att vi är fria att acceptera alla nya uppdrag trots eventuella intressekonflikter som nämns i dessa villkor, men dock med beaktande av vår fortsatta tystnadsplikt gentemot vår tidigare klient.

  18.2 Båda parter kan när som helst säga upp uppdraget genom att skriftligen meddela den andra parten, men för vår del med beaktande av Finlands Advokatförbunds vägledande regler. Om uppdraget avslutas av oss kommer vi att vidta sådana rimliga åtgärder som vi anser nödvändiga för att skydda klientens intressen beträffande ärendet.

  18.3 Uppsägningen av uppdraget påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som redan finns mellan parterna.
 1. Ändringar

Vi kan komma att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid publicerad på vår hemsida.

 1. Tillämplig lag och tvistelösning

  20.1 Finsk rätt tillämpas på dessa villkor och frågeställningar som rör dessa villkor och alla uppdrag, med undantag av dess lagvalsregler. Tvister som uppstår med anledning av dessa villkor och andra än konsumentkunders tvister och meningsskiljaktigheter gällande uppdrag ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingfors. Konsumentkunder har dock alltid rätt att väcka talan i allmänna domstolar.

  20.2 Skiljeförfarandet samt all information som framkommit under förfarandet, liksom varje beslut eller skiljedom som meddelas under förfarandet, skall behandlas konfidentiellt och får inte i någon form röjas för tredje man utan I&O:s eller klientens uttryckliga skriftliga samtycke. Ovannämnda förhindrar emellertid inte klienten eller I&O att röja sådan information för att tillvarata sin rätt i förhållande till den andra parten eller en försäkringsgivare ifall klienten eller I&O är skyldig att röja sådan information enligt tvingande lag eller börsregler eller förordning eller motsvarande.

  20.3 Oavsett punkt 20.1 förbehåller vi oss rätten att väcka talan beträffande ostridiga arvoden, kostnader och utgifter vid Helsingfors tingsrätt eller vid den behöriga domstolen på klientens hemort.

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.