Insolvency & Restructuring

Vi rådger både borgenärer och gäldenärer i olika insolvensförfaranden. Därtill biträder vi olika intressegrupper vid frivilliga saneringar och betalningsarrangemang. Vi biträder även vid tvister gällande styrelsemedlemmars ansvarsfrågor samt återvinning i konkursförfaranden. Våra jurister verkar regelbundet som boförvaltare i konkurser och utredare i saneringsförfaranden.

Insolvency & Restructuring

Våra tjänster omfattar:

  • Rådgivning till borgenärer, banker, institut och finansiella sponsorer i rekonstruktioner samt i formella och informella insolvensförfaranden
  • Agerande som konkursboförvaltare, utredare i saneringsförfarande och övervakare av saneringsprogram
  • Rådgivning  gällande styrelsemedlemmars personliga ansvar både i inhemska och gränsöverskridande insolvensförfaranden 
  • Rådgivning i insolvensrelaterade tvister, såsom återvinning i konkurser och andra processrättsliga frågor

Kontaktpersoner

Petra Lindberg
Petra Lindberg
Partner

Petra erbjuder rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag. Petra är specialiserad på familje- och kvarlåtenskapsrätt, insolvensrätt samt fastighets- och bostadsrätt. Petra är en erfaren boutrednings- och skiftesman samt biträder våra kunder vid tvistlösning och rättegångar. Petra fokuserar särskilt på tvistlösning inom fastighets- och byggnadsbranschen och har omfattande erfarenhet av insolvensrättsliga frågor då hon har agerat förvaltare i ett flertal konkursbon.

Andrei Aganimov
Andrei Aganimov
Managing Partner

Andrei är specialiserad på bank- och finansieringsfrågor samt företagsförvärv. Han har omfattande erfarenhet av att agera både för finansiella institutioner samt för företag och investerare i frågor om företagsfinansiering, strukturerad finansiering, projektfinansiering, förvärvsfinansiering, företagsrekonstruktion och fartygsfinansiering. Innan Andrei kom till I&O Partners var han under flera år delägare och ansvarig för finansieringsverksamheten på Borenius Advokatbyrå, där hans uppgifter omfattade alla aspekter av bank- och företagsfinansiering. Innan detta arbetade han på Nordea Bank i tio år, med huvudsaklig inriktning på strukturerad finansiering samt fartygsfinansiering. Andrei har varit högt rankad i alla större juridiska rankningar under ett flertal år.

Leif Itäinen
Leif Itäinen
Partner

Leif har omfattande erfarenhet av företagssanerings- och insolvensrättsliga frågor, allmänna bolagsrättsliga frågor, fusioner och förvärv (M&A), processföring och tvistlösning samt fastighets-, bygg- och sjörätt. Han har agerat som förvaltare i ett flertal konkurs- och saneringsförfaranden. Leif erbjuder även rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag i frågor om familje- och kvarlåtenskapsrätt samt privat förmögenhetsförvaltning.

What we’ve done so far

See our latest references. You can find more of our references here.

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.