Dispute Resolution

Vi erbjuder rådgivning till både företags- och privatklienter på ett brett spektrum av civilrättsliga tvister och domstolsförfaranden i alla finska rättsinstanser. Vi hjälper klienter inom alla industrier och verksamhetsområden, inklusive styrelseansvarsärenden, byggnads- och fastighetstvister och insolvensrelaterade frågor.

Dispute Resolution

Våra tjänster omfattar:

  • Processande vid alla finska domstolar
  • Internationella rättegångar vid internationella domstolar och tribunaler
  • Företrädande av parter i nationella och internationella skiljedomsförfaranden i enlighet med relevanta institutionella och ad hoc -regler
  • Agerande som skiljedomare och medlare
  • Biträdande vid förlikningsförhandlingar och andra former av alternativ tvistlösning

Kontaktpersoner

Petra Lindberg
Petra Lindberg
Partner

Petra erbjuder rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag. Petra är specialiserad på familje- och kvarlåtenskapsrätt, insolvensrätt samt fastighets- och bostadsrätt. Petra är en erfaren boutrednings- och skiftesman samt biträder våra kunder vid tvistlösning och rättegångar. Petra fokuserar särskilt på tvistlösning inom fastighets- och byggnadsbranschen och har omfattande erfarenhet av insolvensrättsliga frågor då hon har agerat förvaltare i ett flertal konkursbon.

Jussi-Pekka Jutila
Jussi-Pekka Jutila
Partner

Jussi-Pekka är specialiserad på tvistlösning och bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför nationella domstolar och i skiljenämnder. Han är även inriktad på fastighetsjuridik. Under de senaste åren har Jussi-Pekka särskilt fokuserat på tvistlösning inom byggnadsbranschen. Innan Jussi-Pekka började på byrån arbetade han vid olika nationella domstolar och inom den offentliga förvaltningen i nästan tio år.

Leif Itäinen
Leif Itäinen
Partner

Leif har omfattande erfarenhet av företagssanerings- och insolvensrättsliga frågor, allmänna bolagsrättsliga frågor, fusioner och förvärv (M&A), processföring och tvistlösning samt fastighets-, bygg- och sjörätt. Han har agerat som förvaltare i ett flertal konkurs- och saneringsförfaranden. Leif erbjuder även rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag i frågor om familje- och kvarlåtenskapsrätt samt privat förmögenhetsförvaltning.

Emil Melén
Emil Melén
Senior Associate

Emil är specialiserad på tvistlösning, hans expertområde är kommersiella tvister. Han bistår kunder i alla branscher i internationella och nationella skiljeförfaranden, rättegångar och undvikande av tvister. Emil har erfarenhet av komplexa nationella och internationella skiljeförfaranden och rättegångar. Emil ger råd till klienter från tvistens inledningsskede till den slutliga lösningen, oavsett om det handlar om att teckna ett förlikningsavtal eller att driva in de tilldelade medlen.

What we’ve done so far

See our latest references. You can find more of our references here.

Har du ett projekt i åtanke? Kontakta oss.