Perintälakiin ehdotettu muutoksia yrityssaatavien perintään (Finnish)
Perintälakiin ehdotettu muutoksia yrityssaatavien perintään (Finnish)
07.03.2022

Hallitus on 27.1.2022 antanut esityksen 241/2021, jolla on ehdotettu muutoksia saatavien perinnästä annettuun lakiin (”Perintälaki”) erityisesti yrityssaatavien perintää koskien. Ehdotetut lakimuutokset ovat osa hallituksen tavoitetta estää ylivelkaantumista. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2022, jolloin yrityssaatavien perintää koskevien väliaikaisten säännösten voimassaolo lakkaa. 

Uudistuksilla pyritään säätämään sitä, minkälaisista perintätoimista ja kuinka monesta perintätoimesta saisi vaatia korvauksen. Lisäksi on ehdotettu yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärää sekä aikarajoja sellaisten maksumuistutusten tai maksuvaatimusten lähettämiselle, joiden kuluista vaaditaan korvausta velalliselta. Ehdotetut säädösmuutokset koskevat muita saatavia kuin kuluttajasaatavia. Selvyyden vuoksi todettakoon, että esityksessä termeillä yrityssaatava ja muu kuin kuluttajasaatava tarkoitetaan samaa asiaa. Näin ollen ehdotetut muutokset eivät rajoitu pelkästään yrittäjiltä perittäviin saataviin vaan koskevat myös esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiltä ja säätiöiltä perittäviä saatavia. 

Perintälaissa on tällä hetkellä väliaikaisesti voimassa yrityssaatavien perintäkulujen enimmäismäärää koskeva säännös. Esityksessään hallitus on ehdottanut nyt pysyvää sääntelyä yrityssaatavien perintäkulujen enimmäismäärälle.  Pysyvässä sääntelyssä on ehdotettu käytettäväksi neliportaista asteikkoa sallittujen perintäkulujen enimmäismäärälle riippuen myönnetyn luoton pääomasta jakautuen alle 500 euron, yli 500 mutta alle 2 500 euron, yli 2 500 mutta alle 10 000 euron sekä yli 10 000 euron saatavan pääomakategorioihin. Asetetut enimmäismäärät eivät kuitenkaan ole täysin ehdottomia, vaan asetetuista enimmäismääristä voitaisiin poiketa laissa erikseen säädetyillä perusteilla. 

Perintäkulujen määrän rajoittamisen lisäksi on ehdotettu aikarajoja perintätoimille. Esityksessä on ehdotettu asetettavaksi 10 päivän aikaraja uuden maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen toimittamiselle. Tällä tavoin pyritään estämään se, että perintäkulut muodostuisivat kohtuuttoman suuriksi sen vuoksi, että perintätoimenpiteitä suoritetaan lyhyellä aikavälillä. Näin pyritään samalla turvaamaan riittävä aika maksusuorituksen taikka huomautuksen tekemiseen ennen seuraavan mahdollista perintätoimenpidettä. 

Ehdotuksessa on lisäksi uusia säännöksiä tratan käyttöä koskien. Trattaa edeltävän maksumuistutuksen määräaikaa on ehdotettu pidennettäväksi nykyisestä 7 päivästä 10 päivään. Lisäksi on ehdotettu, että trattaa ei saisi julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin myöhemmin kuin 60 päivän kuluttua sen lähettämisestä, ellei toisin ole sovittu. Mikäli trattaa ei tässä ajassa julkaistaisi, tulisi velkojan toimittaa uusi julkisuusuhkainen maksukehotus voidakseen protestoida tratta. 

Viimeisin keskeinen uudistusehdotus on perintäkirjeien toimittamisen mahdollistaminen tavallisen kirjeiden lisäksi myös muuta pysyvää tapaa käyttäen, jos tällaisen tavan käyttöön on annettu suostumus. Perintäkirje olisi tällöin mahdollista toimittaa esimerkiksi sähköiseen postilaatikkoon. Yrityssaatavien kohdalla suostumusta ei edellytetä annettavaksi erikseen, vaan sen voi antaa myös osana muita sopimusehtoja. Tähän on syytä kiinnittää jatkossa eritysitä huomiota, jotta mahdolliset maksuvaatimukset tulee huomattua muiden sopimusehtojen seasta. Mikäli velkasuhteessa on vakiintuneesti käytetty tiettyä tiedonantotapaa, voi tätä tapaa jatkossa käyttää myös maksuvaatimusten toimittamiseen ellei velallinen ole erikseen ilmoittanut haluavansa maksuvaatimukset toimitettavaksi kirjallisesti. Säännökset muusta pysyvästä toimitustavasta koskevat myös trattaa. 

Hallituksen esitykseen voit tutustua tarkemmin täältä.

Juristimme neuvovat saatavan perintään liittyvissä kysymyksissä niin velkojia kuin velallisyrityksiä.

Have a project in mind? Contact us.